Til forsiden
Printvenlig side
Kontakt

Ydelseskatalog


Skema til visitation

YDELSESKATALOG

Faktuelle oplysninger
:
Visitation af nye børn foregår i Specialbørnehaven.
Henvendelse kan ske på:
jaka@fredensborg.dk eller haiv@fredensborg.dk

Specialbørnehaven er ejet af Fredensborg kommune.

Målgruppe:
Specialbørnehaven modtager børn i alderen 0-6 år med  nedsat fysisk/psykisk  funktionsevne.

Spændvidden
Spændvidden i børnenes handicap kan være, og er, meget stor. F.eks. modtager vi børn med generelle indlæringsproblemer, forskellige kromosomanomalier og syndromer, børn med cerebral parese som følge af fødselsskader, senhjerneskadede børn f.eks. efter drukneulykke, meningitis o.lign., børn med epilepsi, børn med progredierende hjernelidelser, børn med rygmarvsbrok, m.m.

Desuden modtager Specialbørnehaven  børn, som ud over at have betydelig og varig nedsat funktionsevne, også har en livs- eller helbredstruende lidelse. Det drejer sig om børn med hydrocephalus (vand i hovedet), dårlig trivsel og mange opkastninger, børn med mange og svært regulerbare epileptiske anfald, psykiske følgelidelser, progredierende sygdomme som har en dødelig udgang. Disse børn har brug for en særlig pædagogisk indsats.

Børn, der falder uden for målgruppen:
Specialbørnehaven modtager ikke børn, hvis handicap er af ren fysisk karakter. Disse børn henvises til Centerbørnehaven i København.

Institutionens formål og målsætning:
Specialbørnehaven har til formål, i samarbejde med forældrene, at give børn omsorg samt støtte det enkelte barns tilegnelse og udvikling af færdigheder, under hensyntagen til barnets varigt nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne.
Specialbørnehaven modtager børn, som ikke kan tilbydes egnet institutionsplads i almindelige daginstitutioner.
D.v.s. at alle de børn, vi modtager her i inst. er meget behandlingskrævende og/eller svagt udviklet.
Det er vores intention at være og fortsat forblive et positivt og kvalitativt pædagogisk miljø, der skaber optimale udviklingsmuligheder hos børn med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Specialpædagogisk behandlingstilbud
Målet med specialbørnehavens pædagogik er at styrke alle barnets udviklingsområder, således at det enkelte barn udvikler interesse for aktiviteter og får stimuleret det sociale samvær.
Specialbørnehaven skal være et specialpædagogisk behandlingstilbud og supplement til hjemmet

Værdigrundlag /livssyn
Vores vision er at skabe et forum, hvor børn, forældre og personale er ligeværdige parter i et samspil. Dette med henblik på at opnå optimale udviklingsmuligheder for det enkelte barn.
Det bærende fundament skabes i samspillet forældre og personale imellem. Ved at supplere dette fælles fundament med forældrenes følelsesmæssige og etiske tilgang til barnet og personalets faglige og etiske tilgang til barnet skabes der grundlag for, at barnet bliver motiveret til at indgå i samspillet og hermed etableres der helhed og harmoni.
For at kunne leve op til den etik, der danner grundlag for vores vision, er det nødvendigt at have menneskelige egenskaber som rummelighed og oprigtighed, og være fordomsfrie, vise respekt og omtanke samt skabe tryghed og lade samspillet børn, forældre og personale imellem afspejle dette.

 
Fysiske rammer
Specialbørnehaven består af 3 grupper af 2-5 børn.
Hver gruppe råder over 2 mindre grupperum, badeværelse samt garderobe.
Grupperummene er indrettet efter børnenes aktuelle behov, og ændres løbende.
Derudover er der fællesrum m/køkken, motorikrum, talepædagogens rum, fysioterapeuternes rum samt diverse møde- og personalerum, rengøringsrum samt 2 kontorer.
Specialbørnehaven ligger i landlige omgivelser omgivet af en dejlig stor have, som rummer gode muligheder for oplevelser af både fysisk og sansemæssig karakter.
Specialbørnehaven har åbent alle hverdage i tidsrummet 8 - 16.30.
Specialbørnehaven holder lukket følgende dage: 3 dage før påske Fredag efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag, kompetencedag for personalet i november , 24.december samt i dagene mellem jul og nytår.
Efter aftale med kommunen er der mulighed for at gøre brug af kommunens kørselsordning.
Børnene hentes på deres bopæl om morgenen og køres ad en fastlagt rute til børnehaven, hvor de er kl. ca. 8
Om eftermiddagen køres børnene til deres hjem.

Personalenormering og sammensætning
Specialbørnehaven har  medarbejdere, som fordeler sig således (regnet i hoveder - ikke i timetal): 9 pædagoger, 2 fysioterapeuter, 1 håndværksuddannet , 
1 eksterne talepædagoger, 1 leder.

Det er vores intention, at alle stillinger skal være besat med personale med en faglig relevant uddannelse.
Der lægges vægt på, at medarbejderne tilegner sig den viden og de kvalifikationer, der skal til for at arbejde med denne specifikke børnegruppe.


Indhold i tilbudet:

Den socialpædagogiske basisydelse:
Struktur, overskuelighed og genkendelighed er nøgleord i det pædagogiske arbejde.
Der er en fast aktivitetsplan udarbejdet for hvert barn, hvor der er taget udgangspunkt i det enkelte barns udviklingsbehov og -muligheder.

I børnehaven er der fysioterapeuter og en talepædagog fra kommunikationscenteret i Hillerød.
Der arbejdes tværfagligt for at optimere indsatsen i.f.t. det enkelte barn.

Desuden har børnehaven mange traditioner, som holdes i hævd - og nye kommer til. F.eks.  jule-hygge, julearrangement i den lokale kirke, Luciaoptog, fastelavnsfest m/deltagelse af forældre, bedsteforældre og andre interesserede.
ICF-CY-rapporterne revurderes min. 1 gang årligt, ved det årlige behandlingsmøde, hvor sagsbehandler forventes at deltage.

Der er ikke tilknyttet psykolog til specialbørnehaven.

Samarbejde:

Institutionen yder følgende til hjem-kommunen - før - under - efter optagelsen:
Afholdelse af behandlings- og statusmøder/hjemmebesøg.
Indkaldelse af relevante samarbejdsparter i forbindelse med skolestart.
Deltagelse i møder indkaldt af forvaltningen.

Forventninger til kommunen
Institutionen har følgende forventninger til kommunen:
Det forventes at barnets sagsbehandler deltager ved de årlige behandlingsmøder.


Familien (forældre og søskende):

Ud over behandlingsmøder og statusmøde/hjemmebesøg arrangeres 1 årligt forældremøde.
Forældrene er altid velkomne til at deltage i udflugter, fastelavnsfest, fødselsdage m.v.
Forældrene er altid velkomne til at deltage i det daglige arbejde med børnene både med pædagoger, fysioterapeut og talepædagog.


Eksterne professionelle samarbejdspartnere
Specialbørnehaven samarbejder med talepædagog samt aflastningsinstitution, plejefamilie og eventuelle andre, som fagligt er involveret omkring barnet.


Økonomi:

Basisydelsen er kr. 1303 pr. døgn (2018 priser)

Er der brug for ydelser, der ikke indgår i basisydelsen, skal det aftales og prisfastsættes ved visitation eller revisitation.


cms by click-a-site

Lerbakkevej 3      2980 Kokkedal      Telefon: 72 56 53 34      E-mail:  jaka@fredensborg.dk