Til forsiden
Printvenlig side
Kontakt

Virksomhedsplan

 
Virksomhedsplan 2018
 
 
Institutionens grundlæggende opgave
Det er aftalt mellem socialudvalget og Specialbørnehaven i Karlebo, at afta­len omhandler drift af specialbørnehave i henhold til § 32 i Lov om social ser­vice om særlige kommunale dagtilbud. Tilbudet udgør dermed et særligt dagtilbud til børn, der på grund af betydelige og varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser har et særligt behov for støtte og behandling.
 
Målgruppe
Specialbørnehaven modtager børn med betydelige og varige fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser i alderen 0 - 7 år.
Specialbørnehaven er et dagbehandlingstilbud, der har til formål at støtte det enkelte barns udvikling af færdigheder under hensyntagen til barnets individuelle behov i et omsorgsfuldt miljø og i tæt samarbejde med forældrene.
 
Karakteristika ved børnegruppen
Vi modtager børn med generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder, forskellige kro­mosomanomalier og syndromer, børn med cerebral parese, børn med senhjerneskader, børn med epilepsi, børn med progredierende hjerne-lidelser, børn med rygmarvsbrok, børn med autisme, immunsvage børn og for tidligt fødte børn m.fl.
Endvidere kan vi modtage børn, som ud over at have betydelige og varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser også har en livs- eller helbredstruende lidelse. Det kan dreje sig om børn med hydrocephalus (vand i hovedet), dårlig trivsel og mange opkastninger, børn med mange og svært regulerbare epileptiske anfald, psy­kiske følgelidelser og progredierende sygdomme.
Såfremt specialinstitutionens normale tilbud ikke er tilstrækkeligt, kan der ansøges om ekstra ressourcer i samråd med barnets hjemkommune og fagpersoner.
 
Fysiske rammer
Specialbørnehaven ligger i landlige omgivelser omgivet af en dejlig stor ha­ve, som rummer gode muligheder for oplevelser af både fysisk og sanse­mæssig karakter.
Institutionen er normeret til 11 børn, fordelt på 3 stuer.
Hver gruppe råder over to mindre grupperum, badeværelse samt garderobe.
Grupperummene er indrettet efter børnenes aktuelle behov og ændres lø­bende. Alle grupperum har rumdækkende loftlifte.
Derudover er der fællesrum med køkken, motorikrum, sanserum, talepædagogens rum, fysioterapeutens rum samt diverse møde- og personalerum, rengørings­rum samt to kontorer.
 
Kørselsordning
Specialbørnehaven tilbyder en kørselsordning, hvor børnene kan blive hentet og bragt til hjemmet. Vi har et fast samarbejde med et busselskab, der kender os og børnene. De fleste børn er tilmeldt denne kørselsordning. Forældrene er dog altid velkomne til at hente og bringe selv.
 
Forældresamarbejde
Forældrene er altid velkomne her i børnehaven. De er vores vigtigste samarbejdspartnere. Det daglige samarbejde foregår hovedsageligt gennem barnets kontaktbog, via mail eller telefonisk. I samarbejde med forældrene udarbejdes en behandlingsplan for hvert barn, hvor der tages ud­gangspunkt i det enkelte barns trivsel og udvikling. Minimum en gang årligt afholdes der forældremøder i børnehaven.
 
Forældrebestyrelse
Børnehaven har en forældrebestyrelse bestående af 3 forældrerepræsentanter og 2 forældresuppleanter, 2 medarbejderrepræsentanter, 1 leder og 1 medarbejder-suppleant.
Bestyrelsen er en vigtig samarbejds- og sparringspartner for institutionen.
Bestyrelsens arbejde består bl.a i at søge fondsmidler, planlægge forældremøder, forældrenetværk/cafe, fælles arrangementer for huset og den årlige professionelle fotografering af børnene.
En forældrerepræsentant står for at udgive et børnehaveblad 3 gange om året, hvori både forældre og medarbejdere skriver indlæg.
 
Formøde
Inden barnet starter i børnehaven kommer forældrene ud i børnehaven og fortæller om deres barn, og vi fortæller om hvad vi kan tilbyde og hvordan hverdagen er i vores børnehave.

Forventningsmøde

Vi afholder et forventningsmøde i specialbørnehaven ca. 3 mdr. efter jeres barns start. Ved mødet deltager minimum I som forældre, fysioterapeuten og kontaktpædagogen. Mødet forventes at vare en time.

Formålet med mødet er at drøfte, om jeres forventninger til barnets indkøringsperiode har stemt overens med, hvordan det reelt er foregået. Vi vil hver især fortælle om vores oplevelse af indkøringen. Derefter skal vi i samarbejde udarbejde en foreløbig handleplan for jeres barn, som skal køre frem til det første behandlingsmøde.

Vi har nedenfor udarbejdet nogle spørgsmål, som vi vil bede jer om at forholde jer til, så vi kan snakke om dem på forventningsmødet: 

 • Hvad vidste I om Specialbørnehaven Karlebo, inden jeres barn startede? Hvor hørte I om Specialbørnehaven Karlebo første gang?  
 • Følte I jer velkomne? Hvad fungerede godt og hvad kunne have været bedre?  
 • Har I afleveret jeres barn i et tempo, der var okay for jer? Er I trygge ved at aflevere jeres barn i børnehaven?  
 • Har vi været for styrende, eller har vi taget for lidt over i afleveringssituationen?  
 • Føler I, at I altid kan ringe eller maile til os ved spørgsmål eller bare for at høre, hvordan det går?  
 • Har vi hørt og forstået jer rigtigt i forhold til jeres barns særlige behov?  
 • Oplever I, at vi ser jeres barn rigtigt?  
 • Oplever I vores spørgsmål til jer om barnets livshistorie og familieforhold for nærgående?  
 • Har I forslag til, hvad der kunne være bedre ved indkøringen? 
 • Har I nogen problematikker med jeres barn, som I ønsker råd og vejledning til fra os?  
 • Er der andet, I ønsker, at vi snakker om?  
 • Hvad kunne I godt tænke jer, at vi især arbejder med jeres barn med i børnehaven? (Forslag til handleplanen).  

   

Efter mødet skrives et beslutningsreferat, som sendes hjem til jer samt opbevares i jeres barns journalmappe.

Behandlingsmøde 

Behandlingsmødet er et formelt møde mellem forældre, kontaktpædagoger, fysioterapeut, talepædagog, sagsbehandler samt andre relevante samarbejds-partnere. Mødet fungerer som et revisitationsmøde og afholdes en gang årligt i Specialbørnehaven. Mødet varer 1 ¼ time.

En uge før mødets afholdelse udsendes en dagsorden samt et skriftligt oplæg, som er udarbejdet af de fagpersoner, der er omkring barnet. På baggrund af det skriftlige oplæg aftaler forældrene og personalet den behandlingsplan og de udviklingsområder, der skal være fokus på det næstkommende år. Der arbejdes tværfagligt, for at optimere indsatsen for det enkelte barn. Behandlingsplanen revideres årligt og midtvejsevalueres på statusmøder i samarbejde med forældrene.

I hvert enkelt barns behandlingsplan arbejdes der med begrebet "fremtidigt arbejde"."Fremtidigt arbejde"er det, der ved behandlingsmødet, i samarbejde med forældrene og andre involverede faggrupper, bliver sat som mål for barnet for det kommende år.  

Planlægning sker altid under hensyntagen til det enkelte barns behov. Og i samarbejde med forældrene.

Der skrives referat fra mødet, som efterfølgende udsendes til alle inviterede samt opbevares i barnets journalmappe.

Forældremøde 
Forældremøde afholder vi en gang årligt.
Ved mødet er der valg til forældrebestyrelsen. 

Statusmøde/hjemmebesøg
Der holdes statusmøde / hjemmebesøg 1 gang årligt. Dette kan enten foregå i hjemmet eller i børnehaven, alt efter forældrenes ønske.
På statusmødet / hjemmebesøget deltager barnets kontaktpædagoger og forældrene samt evt. fysioterapeut.
Statusmødet er af mere uformel karakter i forhold til behandlingsmødet. Dagsordenen indeholder blandt andet midtvejsevaluering af den handleplan og de mål, der blev sat ved behandlingsmødet ca. ½ år forinden.
Herudover drøftes der eventuelle aktuelle problemstillinger og andet efter behov.
Der tages beslutningsreferat fra mødet, som max. varer 1½ time. Beslutningsreferatet udsendes til forældrene samt opbevares i barnets journalmappe.

Aktiviteter og traditioner
Børnehavens dagligdag er fuld af mange og forskelligartede aktiviteter. Vi leger, bager, klipper, danser, synger og spiller. Hver stue har en fast ugeplan, hvor behandlingsplanerne for det enkelte barn er med­tænkt. Fredag er fælles dag. Vi starter med fælles morgenmad og efterfølgende fælles samling og fælles aktiviteter på tværs af stuerne.
Børnehaven har mange traditioner som fx. julefest, fastelavns­fest og høstfest, hvor forældre, søskende og andre familiemedlemmer er vel­komne. Derudover arrangeres ture, temauger og udflugter, dels for de enkelte børnegrupper og dels som fællesarrangementer for hele huset. Der lægges vægt på, at give børnene så mange og forskelligartede oplevelser som muligt fx i Snoezelhuset, på teaterture, for bl.a. at styrke deres sociale kompetencer.

 
Værdigrundlag
Vi tager udgangspunkt i det holistiske menneskesyn, der betragter barnet som det hele menneske.
Vores vision er at skabe et respektfuldt forum, hvor børn, forældre og personale er ligeværdige parter i et samspil. Dette for at opnå optimale triv­sels- og udviklings-muligheder for det enkelte barn.
Det bærende fundament skabes i samspillet forældre og personale imellem. Ved at supplere forældrenes følelsesmæssige og etiske tilgang til barnet med personalets faglige og etiske tilgang, skabes der grundlag for, at barnet bliver motiveret til at indgå i samspillet. Hermed etableres helhed og harmoni.
For at kunne leve op til den etik, der danner grundlag for vores vision, er det nødvendigt at have menneskelige egenskaber som rummelighed, oprig­tighed og fordomsfrihed, at vise respekt og omsorg samt at være tryghedsskabende.
 
Målsætning
Det er vores intention at skabe og fortsat bevare et positivt og kvalitativt specialpæ­dagogisk miljø, der skaber optimale trivsels- og udviklingsmuligheder for børn med betydelige og varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.
Målet med specialbørnehavens pædagogik er, at styrke alle barnets udvik­lingsområder, således at det enkelte barn udvikler interesse for leg og aktiviteter samt får stimuleret det sociale samvær. Vi ønsker at styrke børnenes relations-dannelse med henblik på at skabe de bedste rammer for børnenes sociale kompetenceudvikling. Vi ønsker at tilgodese dels de børn, der selv er aktive og opsøgende samt de børn, der ikke selv tager initiativer og som har brug for hjælp og støtte fra den voksne i kontakten til omgivelserne.
Specialbørnehaven er et specialpædagogisk behandlingstilbud og et supplement til hjemmet.
 
Faglige metoder
På baggrund af børnenes forskellighed og individuelle behov bekender vi os ikke til en bestemt pædagogisk metode, men søger ny viden og inspiration samt ajourfører vore grunduddannelser via kurser, temadage, materiale fra diverse interesseorganisa­tioner, foreninger o. lign. Motivation, struktur, overskuelighed og genkendelighed er nøgleord i det socialpæ­dagogiske arbejde i en nøje tilrettelagt dagligdag.
Gennem leg og andre oplevelsesprægede aktiviteter søges at skabe en tryg hverdag. Barnet får her mulighed for at afprøve grænser samt anvende og udvikle egne kompetencer, for der igen­nem at opleve og opbygge selvværd.
Alle børn udvikler sig gennem leg. Ikke alle børn i Specialbørnehaven kan selv opsøge oplevelser og planlægge en leg, og det er en stor barriere i samspillet. Leg og daglige aktiviteter tilrettelægges således, at barnets sansemotoriske udvikling stimuleres.
Totalkommunikation er et vigtigt pædagogisk redskab, til at opnå kontakt og samspil pædagoger og børn imellem. Derfor er dagligdagen og aktiviteterne i Specialbørnehaven tilrettelagt på en sådan måde, at børne­nes særlige kommuni-kationsformer styrkes og udvikles.
 
Personalet
Alle ansatte har en relevant faglig uddannelse. Den faglige personalesammen-sætning afspejler børnegruppens aktuelle behov.
 
Der lægges vægt på, at medarbejderne løbende tilegner sig den viden og de kvalifika­tioner, der skal til for at arbejde med denne specifikke børnegruppe. Der er afsat tid til andet arbejde i den rullende arbejdsplan.
Vi vægter højt, at alle medarbejdere har et positivt menneskesyn, formår og vil arbejde i teams.
Vi forventer, at medarbejderne bevidst har valgt at arbejde i denne type institution.
Medarbejderne skal have øje for og evne til at tolke de bitte små signaler og fremskridt, barnet viser. Det er vigtigt at se barnet som det hele menneske, med et udviklingspotentiale og ikke fokusere på begrænsning.
Forældresamarbejde er en vigtig del af medarbejdernes arbejde. Medarbej­derne skal være åbne og ærlige over for forældrene, som skal være med i alle beslut-ninger, der vedrører deres barn.
                     
Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø
Det er vores intention, at personalepolitikken afspejler et positivt menneske­syn med opmærksomhed på og omsorg for den enkelte medarbejder.
Specialbørnehaven er en lille daginstitution, og kommandovejene er korte og synlige.
Vi har en sikkerhedsgruppe bestående af leder og sikkerhedsrep. som samarbejder med Fredensborg kommune.
Der er udlagt stor kompetence og handlefrihed til de enkelte teams. Det giver en høj grad af tilfredshed og engagement.
En gang årligt udarbejdes en arbejdspladsvurdering. Ud fra denne justeres arbejdsforholdene løbende, og nye tiltag iværksættes for at forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. hvert andet år iværksætter Fredensborg kommune en trivselsundersøgelse blandt medarbejdere og ledelsen.
Der afholdes personlige medarbejderudviklingssamtaler årligt, for at udvikle og styrke trivslen på arbejdspladsen.
På morgenmøder er der mulighed for, at løse akutopståede problemstillinger og planlægge arbejdet i fællesskab, samt viderebringe fælles informationer.
Ved situationer, som kan give uro og utryghed i medarbejdergrup­pen, følger vi de retningslinier, som er udarbejdet i fællesskab, og som er nedskrevet i personalehåndbogen. Det kunne være situationer, som omhandler fraværspolitik, rygepolitik, alkohol/rusmiddelpolitik samt krisehjælp.
Institutionen følger overenskomsten ang. hjemmeboende børns sygedage.                  
 

 
 
 
Institutionens organisering
Pædagogernes arbejds- og ansvarsområder:
 • Planlægning, udførelse og koordinering af den pædagogiske indsats i teams.
 • Børnenes trivsel og behov.
 • Afholdelse af forventningsmøde 3 mdr. efter barnets start, udarbejdelse af behandlingsrapporter, afholdelse af behandlingsmø­der og statusmøder.
 • Forældresamarbejde.
 • Faglig og tværfagligt samarbejde i og uden for huset.
 • Studerende.
 • At holde sig fagligt informeret samt videreformidle relevant informa­tion.
 • Deltagelse i diverse ad hoc udvalg.
 • Medansvarlig for arbejdsplanen.
 
Fysioterapeuternes arbejds- og ansvarsområder:
 • Planlægning, udførelse og koordinering af den fysioterapeutiske indsats, undersøgelse, behandling, vejledning og rådgivning.
 • Deltagelse ved forventningsmøde 3 mdr. efter barnets start, udarbejdelse af behandlingsrapporter, deltagelse ved behandlingsmø­der og statusmøder.
 • Forældresamarbejde.
 • Fagligt og tværfagligt samarbejde i og uden for huset.
 • At holde sig fagligt informeret samt videreformidle relevant informa­tion.
 • Hjælpemidler.
 • Deltagelse i diverse ad hoc udvalg.
 • Selvtilrettelæggelse af egen arbejdsplan.
 
Talepædagogens arbejde
 • Planlægning, udførelse og koordinering af den talepædagogiske indsats, undersøgelse, behandling, vejledning og rådgivning.
 • Udarbejdelse af behandlingsrapporter, deltagelse ved behandlingsmø­der og statusmøder.
 • Forældresamarbejde.
 • Faglig og tværfagligt samarbejde i og uden for huset
 • At holde sig fagligt informeret samt videreformidle relevant informa­tion
 • Vejledning i brug af støttende og alternative kommunikationsformer, f.eks. tegn til tale.
 • Vejledning i brug af teknologiske hjælpemidler til støtte for leg, kommunikation og sprogudvikling.
 • Ene undervisning og gruppeundervisning.
 
 
 
Den administrative ansattes arbejds- og ansvarsområder:
 
 • Bogføring.
 • “Kassemester”.
 • Løn indberetninger mm.
 • Modtagelse og afsendelse af daglig post.
 • Telefonpasning.
 • Ad hoc opgaver herunder IT-opgaver.                                                        
 • Referent v/medudvalgsmøder mm.
 • Diverse korrespondance ud af huset.
 • Budgetopfølgning.
 • Udarbejdelse af årsregnskab.
 • Ajourføring/vedligeholdelse af journaler.         
 • Indkøb af kontorartikler
 
 
Pedellens arbejds- og ansvarsområder:

 • Daglig pleje af haven.
 • Mindre vedligeholdelses opgaver.
 • Kontakt til kommunens tekniske afdeling.
 • Kontakt til eksterne håndværkere.
 • Bestilling af varer.
 • Ad hoc opgaver.
 
Ledelsens arbejds- og ansvarsområder:
 • Overordnet og endeligt ansvar for hele institutionens virke
 • Økonomi.
 • Ansigt udadti: Region, kommuner, forældre og andre samarbejdspart­nere.
 • Personaleledelse.
 • Pædagogik.
 • Administration.
 • Informationer.
 • Forældresamarbejde.
 • Tværfagligt samarbejde.
 • Vedligeholdelse og drift af huset.
 • Samarbejde med alle teams.
 • Deltagelse i diverse ad hoc udvalg.
 • Visitationsmøder i udvalget hver 6. uge.
 • Møder med familieafdelingens ledelsesteam.
 • Driftsmøder med eksterne samarbejdspartnere.
 
 
Tværfaglig mødevirksomhed, koordineringen af de forskellige arbejdsområder
 • Personalemøde min.1 x mdl. (alle teams)
 • Stuemøde (teams) 2 x mdl.
 • Ledelsesteammøder 1 x ugentlig.
 • MED-udvalgsmøder min. 4 x årligt.
 • Bestyrelsesmøde min. 4 x årligt.
 • Forældremøde minimum1 x årligt.
 • Tværfaglige møder (mellem pædagog, fysioterapeut, talepædagog) efter behov.
 • Fagligt forum.
 • Desuden møder i diverse lokale arbejdsgrupper og ad hoc udvalg.
 • Studerende kan efter aftale deltage i diverse udvalgsmøder og lign.
 
Eksterne samarbejdspartnere
 • Kommunikationscentret i Hillerød (KC), talepædagoger og synskonsulent.
 • Busselskabet “Bil-centralen”.
 • Andre specialbørnehaver.
 • Aflastningsinstitutionerne Granbohus og Margueritten.
 • Fagfolk fra børnenes hjemkommuner.
 • Hospitaler og bandagister.
 • Synskonsulent.
 • Specialskoler.
 • VISO.
 • Region Hovedstaden.
 
Personalepolitik
Ansættelse:
Ved stillingsledighed annonceres i relevante fagblade og på internettet.
Der er mulighed for, at afholde orienteringsmøde i institutionen inden ansøgningsfri­stens udløb. Dette - for at informere alle ansøgere ens samt for at begrænse mængden af “fremmede” i børnenes hverdag. På orien­teringsmødet deltager leder samt en medarbejder fra huset.
Ansættelsesudvalget består af:
leder, medarbejderrepræsentanter, til­lidsrepræsentant samt evt. et medlem af forældrebestyrelsen.
1. arbejdsdag modtages medarbejderen af stuens pædagoger. Det er deres opgave at introducere den nye medarbejder. Sikkerhedsrepræsentanten tager sig af sikkerheds-spørgsmål.
Den nyansatte har tre måneders prøvetid i henhold til funktionærlovens bestemmelser. Inden den 3. måned vil lederen indkalde til samtale.
 
 
Fratrædelse:
Institutionen følger funktionærlovens bestemmelser på området.
For månedslønnet personale gælder, at opsigelse skal varsles pr. den sidste i måneden.
 
 
Tværfaglige arbejdsudvalg
Fagligt forum:
Udvalget består af: 1 leder, 1 pædagog fra hver stue og 1 fysioterapeut.
Udvalgets kompetencer består i at planlægge faglige indlæg på personale-møderne og på pædagogiske dage.
Udvalget fungerer som tovholdere og styregruppe omkring fokusområder og virksomhedsplan.
Lederen har det overordnede ansvar og vurderer, godkender samt finder midlerne.
Stuens pædagoger vælges for 1 år ad gangen, med mulighed for genvalg på personalemøde i oktober.
 
Personalemøde med M ED status:
Udvalget består af 1 leder,,  1 AMR Arbejdsmiljø repræsentant  .
AMR vælges for 2 år ad gangen med mulighed for genvalg på personalemødet i Maj lige år.
Udvalgets kompetenceområde er medindflydelse på den daglige drift.
 
 
cms by click-a-site

Lerbakkevej 3      2980 Kokkedal      Telefon: 72 56 53 34      E-mail:  jaka@fredensborg.dk