Til forsiden
Printvenlig side
Kontakt

Vedtægter forældrebestyrelsen

Vedtægter for forældrebestyrelsen
ved Specialbørnehaven, Karlebo§ 1. Navn
Institutionen Specialbørnehaven i Karlebo, beliggende Lerbakkevej 3, Karlebo, 2980  Kokkedal, drives af Fredensborg kommune i henhold til lov om social service §32.


§ 2. Driftgrundlag
For institutionens drift gælder overordnet de for sådanne institutioner fastsatte regler i henhold til lov samt de af amtsrådet fastsatte bestemmelser, herunder styrelsesvedtægt for amtets sociale børn- og ungeinstitutioner. Amstrådet fastlægger institutionens driftsbudget.


§ 3. Område
Forældrebestyrelsens opgaver er:
 • At fastsætte principper for institutionens virksomhed samt for anvendelse af institutionens budgetramme

Lederen har ansvaret for den daglige ledelse og drift.

Ansættelser og afskedigelser af personale, indgåelse af kollektive overenskomster og andre aftaler indenfor arbejdsgiverkompetencen varetages af amtsrådet, medmindre det efter Styrelsesvedtægten er delegeret til institutionens leder.

Personsager  kan ikke behandles i forældrebestyrelsen.


§ 4. Bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsen består af 5 eller 7 medlemmer:
 • 3 eller 5 heraf er valgt af og blandt indehaverne af forældremyndigheden over de børn, der er optaget i institutionen.
 • Medarbejderne udpeger 2 repræsentanter. Der udpeges 2-3 suppleanter i medarbejder gruppen.  

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Ved første valg vælges dog kun halvdelen for 2 år, mens resten vælges for 1 år.

Lederen deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Personer, der er ansat i institutionen, kan ikke vælges som forældrerepræsentanter til bestyrelsen.

Et bestyrelsesmedlem beholder normalt sit sæde i bestyrelsen til valgperiodens udløb, men kan træde ud af bestyrelsen, når hendes/hans barn ikke længere er optaget i institutionen.

Der vælges desuden 2-3 suppleanter, der indtræder i bestyrelsen, såfremt et medlem udtræder i årets løb.


§ 5. Valg til forældrebestyrelsen
Valg til forældrebestyrelsen afholdes en gang årligt inden udgangen af oktober måned på et til formålet indkaldt forældremøde. Mødet indkaldes skriftligt med 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden.

Stemmeberettigede og valgbare:
Forældremyndighedsindehavere til børn, der på valgdagen er startet i institutionen.

Forsåvidt angår plejeanbragte børn i dagsinstitutioner tilkommer valgbare og stemmeret dog plejeforældrene, såfremt forældremyndighedens indehaver har givet sit samtykke hertil.

Afstemningen foregår skriftligt.
 • Der kan ikke stemmes med fuldmagt.
 • Der kan kun afgives én stemme pr. barn.

De kandidater, der opnår flest stemmer, er valgt i den rækkefølge stemmetallene angiver.

Der afholdes særskilt valg af suppleanter. Disse vælges på samme måde som bestyrelsesmedlemmerne.

Såfremt antallet af kandidater ikke overstiger det antal, der skal vælges anses disse for valgt.

Forældremødet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede forældre er til stede og deltager i afstemningen. Beslutninger træffes med almindelig stemmeflerhed.

Kan der blandt forældrene ikke vælges det fornødne antal, anmoder forældrekredsen den interesseorganisation, der dækker området , jf. Styrelsesvedtægtens § 4 stk. 1, om At udpege det resterende antal repræsentanter.

Er det ikke muligt på denne måde At sammensætte en bestyrelse, vælges i stedet en talsmand/-kvinde for forældrekredsen.

Lederen er ansvarlig for mødets rettidige indkaldelse og afvikling.

Ekstraordinært valg til forældrebestyrelsen afholdes, såfremt enten 2/3 af forældrene/værgerne til de børn, der er optaget i institutionen, ønsker det ved skriftlig anmodning til den siddende bestyrelse eller såfremt bestyrelsen bliver uarbejdsdygtig på grund af medlemmers udtræden i valgperioden.

Ekstraordinær valg indkaldes efter samme regler som ordinært valg.

 
§ 6. Forældremøder
Bestyrelsen indkalder til forældremøder efter behov og i henhold til institutionens plan for forældresamarbejde, dog mindst 2 gange årligt.

Såfremt 1/3 af de stemmeberettigede forældre anmoder om det, indkalder bestyrelsen til ekstraordinært forældremøde med angivelse af dagsorden.


§ 7. Konstituering af bestyrelsen
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden i henhold til den af amtsrådets udfærdiget styrelsesvedtægt.


§ 8. Bestyrelsesmøder
Forældrebestyrelsen afholder møde mindst 2 gange årligt. Formanden indkalder skriftligt til møde med mindst 14 dages varsel med angivelse af foreløbig dagsorden.

Formanden fastsætter dagsordenen i samarbejde med lederen. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 1 uge før mødet, hvorefter endelig dagsorden fremsendes.

Der kan kun træffes beslutninger vedrørende punkter, der står på dagsordenen.

I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Såfremt mindst 1/3 af medlemmerne anmoder om det med angivelse af dagsorden, skal formanden indkalde til møde med sædvanligt varsel.


§ 9. Beslutninger
Forældrebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og deltager i afstemningen. Beslutninger bestræbes truffet i enighed, men træffes ellers med almindelig stemmeflerhed.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.


§ 10 Bestyrelsens opgaver og ansvar
Forældrebestyrelsen arbejder indenfor de mål og rammer, der er fastsat af amtsrådet.

I overensstemmelse med Styrelsesvedtægten forelægges lederens forslag til årsberetning, virksomhedsplan med status og visioner for institutionens forældrebestyrelse til godkendelse, inden den indsendes til socialforvaltningen med bestyrelsens bemærkninger.

Lederens forslag til budgettets fordeling og prioritering mellem dets poster forelægges forældrebestyrelse til godkendelse.

Forældrebestyrelsen fastlægger principper for institutionens virksomhed gennem fastsættelse af retningslinier for:
 • Pædagogiske principper
 • Typer af aktiviteter til opfyldelse af de pædagogiske principper
 • Samarbejde med hele forældregruppen
 • Samarbejde med andre (institutioner, foreninger osv.)
 • Normer for forplejning, inventar, rengøring
 • Personalets sammensætning
 • Fællesarrangementer for Specialbørnehavens børn – eller børn og forældre
Forældrebestyrelsen deltager med en repræsentant i ansættelsesudvalget i forbindelse med ansættelse af leder. Forældrebestyrelsen har ret til at deltage i ansættelsessamtaler vedrørende ansættelse i øvrigt indenfor institutionens kompetence. Forældrebestyrelsen kan dog beslutte ikke at ville deltage i ansættelsessamtaler.

Forældrebestyrlesens medlemmer pålægges tavshedspligt i henhold til forvaltningslovens § 27 stk. 3 med hensyn til de oplysninger om rent private forhold og andre fortrolige oplysninger, de måtte blive bekendt med i forbindelse med bestyrelsens virksomhed.


§ 11. Ændring af vedtægter
Ændring af nærværende vedtægt kan vedtages på et til formålet indkaldt forældremøde, såfremt mindst 2/3 af de, der er til stede og deltager i afstemningen stemmer for forslaget.

Medfører en ændring af Styrelsesvedtægten eller lovgivningen et krav om ændring af nærværende vedtægt, indkalder forældrebestyrelsen til forældremøde snarest muligt med henblik på ændring. Til vedtagelse af ændringsforslag kræves almindelig stemmeflerhed.

Amtsrådet godkender vedtægten.
cms by click-a-site

Lerbakkevej 3      2980 Kokkedal      Telefon: 72 56 53 34      E-mail:  jaka@fredensborg.dk